MARGO CITY present PROSPEROUS Year

MARGO CITY present PROSPEROUS Year mulai tanggal 16-22 Februari 2015.

margocity_05022015

Special Performance such as :

*Barongsai Show
*Liong Show
*Tari Seribu Tangan
*Guzheng Show
*Fu Lu Shou (parade 3 Dewa)Advertisement